Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu świątecznego “Wygraj prezent dla siebie lub bliskiej osoby” organizowany przez sklep internetowy www.etuo.pl

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma HS-Trade sp. z o.o. sp.k., ul. Jasielska 16 , 60-476 Poznań, NIP: 7811928082

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/etuopl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs trwa od 11.12.2020 r. do 17.12.2020 r. do godziny: 23.59. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.12.2020 r. za pośrednictwem FanPage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega: skomentuj post konkursowy wpisując nazwę modelu swojego telefonu oraz napisz kogo w tym roku szczególnie chciąłbyś obdarować wyjątkowym prezentem od etuo.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda 1.

1. Nagrodą w konkursie jest: jedno etui z kolekcji Leather Case lub Leather Hard Case.

2. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę.

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.12.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage w celu wysyłki nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Tomasz Kubicki
Tomasz Kubicki

Z wykształcenia – programista, z zamiłowania – tester sprzętu elektronicznego. Interesuje się urządzeniami mobilnymi i technologią GSM. Przez wiele lat dzielił się wiedzą i doświadczeniem na łamach topowych branżowych czasopism. Obecnie pełni rolę redaktora w etuo. Uwielbia komiksy, dobrą kawę i jazdę na rowerze.

Ocena: 4.60 / 5.0 (12)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.