Regulamin konkursu na Facebooku

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest H.S. Trade s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33/119, NIP 781-189-69-27,  REGON 02751215 zwany dalej Organizatorem.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.

 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.etuo.pl w zakładce „Aktualności”.

   

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 14.04 do 19.04.2015 r.

 2. Udział w konkursie polega na: polubieniu i skomentowaniu postu na facebooku, w którym opublikowane będą wzory z najnowszej kolekcji „FotoCase”. Uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie : „Który wzór z najnowszej kolekcji Foto Case najbardziej chciałby posiadać na swoim etui i dlaczego”.

 3. Polubienie profilu i udostępnienie postu jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie

III. Nagrody

 1. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: 1. miejsce Voucher o wartości 69 zł do wykorzystania w sklepie Etuo.pl, 2. miejsce: zniżka o wartości 30 % na zakupy w sklepie Etuo.pl i 3 miejsce zniżka o wartości 15% na zakupy w sklepie Etuo.pl

 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

   

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zwycięzcę wyłoni Jury złożone z pracowników firmy H.S. Trade s.c.

V. Wydanie nagród

 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub przez wiadomość na profilu Facebooka o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.

 2. Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

   

VI. Laureaci i dane osobowe

 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).   

   

Paweł Marciniak
Paweł Marciniak

Miłośnik nowych technologii od lat zafascynowany urządzeniami mobilnymi. Zapalony gadżeciarz i tester akcesoriów GSM. Od niedawna – recenzent sprzętu elektronicznego i redaktor. W czasie wolnym majsterkuje i gra na konsoli. Na blogu etuo zajmuje się rozwiązywaniem problemów, z którymi na co dzień borykają się użytkownicy smartfonów.

Ocena: 4.60 / 5.0 (9)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.