Regulamin konkursu na portalu Facebook

Na portalu Facebook startujemy z kolejnym konkursem! W nim do wygrania dowolne etui z naszej kolekcji okazjonalnej. Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie i życzymy powodzenia ;)

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Organizatorem konkursu jest HS-trade sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 6, NIP 7811928082 zwany dalej Organizatorem.
 • 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora.
 • 3. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 • 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 • 5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.etuo.pl w zakładce „Blog”.

II. Zasady konkursu

 • 1. Konkurs trwa od 10.11.2017 r do 12.11.2017 r.
 • 2. Udział w konkursie polega na:  Wklejeniu linku do wybranego produktu ze sklepu www.etuo.pl w komentarzu pod postem konkursowym oraz udzielenie informacji na jaki model telefonu Uczestnik wybiera etui w przypadku wyboru etui z kolekcji okazjonalnej.
 • 3. Polubienie profilu i udostępnienie postu jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

III. Nagrody

 • 1. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: 1 wybrany przez Uczestnika produkt z asortymentu sklepu www.etuo.pl.
 • 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

 • 1. Nagrodę wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
 • 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której komentarz zostanie wybrany przez Organizatora.

V. Wydanie nagród

 • 1. Nazwisko Zwycięzcy zostanie podane w specjalnym poście informacyjnym 13.11.2017 r.
 • 2. Imię i nazwisko Zwycięzcy, zostanie podane do wiadomości publicznej na fanpage`u Organizatora.
 • 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 •  

VI. Laureaci i dane osobowe

 • 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
 • 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 • 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

 • 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 •  

VIII. Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
Adam Kowalak
Adam Kowalak

Wielbiciel i zwolennik urządzeń marki Apple. Tester akcesoriów GSM i aplikacji mobilnych. Nim dołączył do redakcji etuo, przez wiele lat doradzał klientom w jednej z największej sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w Polsce. Po godzinach pochłania e-booki, gotuje i gra w szachy.

Ocena: 4.70 / 5.0 (18)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.