Regulamin konkursu „Stylowe akcesoria na wiosnę”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Stylowe akcesoria na wiosnę ” zwanego dalej "konkursem" i fundatorem nagrody są: HS-trade sp. z o.o. sp. k., ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, KRS: 0000618052, NIP: 7811928082 REGON: 364450149 oraz Just Crystal Justyna Domino, ul. Malinnik 2a/36, 58-560 Jelenia Góra NIP: 6112519905, REGON 021437203 zwani dalej "organizatorem".

2. Konkurs jest organizowany od 05.05.2021r. do 09.05.2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone 12.05.2021 r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa, nagrodach i wynikach konkursu zostanie opublikowana na profilach @etuocases oraz @bizuterialaoni w serwisie Instagram.

3. Zasadą konkursu jest prawidłowe zrealizowanie zadania konkursowego przez uczestników. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook, Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w regulaminie.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od publikacji wyników konkursu przesłać na adres: sklep@etuo.pl oraz kontakt@laoni.pl skan oświadczenia z pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego zwycięzcy konkursu na udział w konkursie.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi zaobserwować profile @etuocases i @bizuterialaoni w serwisie Instagram, polubić post konkursowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym z dnia ... na profilu @etuocases lub @bizuterialaoni w serwisie Instagram. Komentarz musi zawierać odpowiedź na pytanie: "Które z produktów etuo i Laoni chciałabyś użyć do wiosennej stylizacji?"

2. Warunkiem zakwalifikowania komentarza do konkursu jest:

a. publikacja komentarza z autentycznego konta,

b. publikacja komentarza w czasie trwania konkursu.

3. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.

4. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie komentarzy konkursowych w celach marketingowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub z regulaminem konkursu.

6. Dodane treści będące elementem zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.

7. Komentarz konkursowy nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów dostępnych w sklepie organizatora. Treść komentarza nie może zawierać logotypów, nazw marek, produktów marek konkurencyjnych lub niedystrybuowanych przez organizatora.

8. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, naruszające dobre obyczaje, namawiające do przemocy lub promujące sprzeczne z marką wartości będą usuwane.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Spośród zgłoszeń zgodnych z regulaminem organizator wyłoni 2 zwycięzców w serwisie Instagram, kierując się poprawnością wykonanego zadania konkursowego i kreatywnością odpowiedzi konkursowych.

2. Komentarze konkursowe należy nadsyłać od 05.05.2021 r do 09.05.2021r. Wyniki konkursu zostaną podane 12.05.2021 r.

3. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej w poście konkursowym w serwisie Instagram.

§ 5. Nagrody

1. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę - 2 bony w formie kodu rabatowego o wartości 100zł każdy:

jeden do sklepu www.etuo.pl oraz jeden do sklepu www.laoni.pl.

2. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram./p>

3. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

4. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 5 (pięciu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

5. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: HS-trade sp. z o.o. sp. k., ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań, oraz Just Crystal Justyna Domino, ul. Malinnik 2a/36, 58-560 Jelenia Góra lub na adres e-mail: sklep@etuo.pl oraz kontakt@laoni.pl.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).

3. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy profilu zwycięzcy konkursu w serwisie Instagram.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działania infrastruktury informatycznej i technicznej serwisu Instagram, nieprawidłowo działające lub niedziałające łącza internetowe, niesprawny sprzęt techniczny Uczestników Konkursu, który może wpłynąć na spełnienie warunków Konkursu jak również ewentualne wynikające z tego problemy techniczne.

2. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Tomasz Kubicki
Tomasz Kubicki

Z wykształcenia – programista, z zamiłowania – tester sprzętu elektronicznego. Interesuje się urządzeniami mobilnymi i technologią GSM. Przez wiele lat dzielił się wiedzą i doświadczeniem na łamach topowych branżowych czasopism. Obecnie pełni rolę redaktora w etuo. Uwielbia komiksy, dobrą kawę i jazdę na rowerze.

Ocena: 0.00 / 5.0 (0)
Twoja ocena
Wybierz jedną z powyższych ocen.